Share this content on Facebook!
5 Jun 2017

Thajsko ostrovy
pratheṣ̄thịy pĕn thī̀ rū̂cạk pị thạ̀w lok ẁā pĕn h̄æl̀ng th̀xngtheī̀yw yxd yeī̀ym mị̀ pheīyng tæ̀ pratheṣ̄ nī̂ tĕm pị d̂wy s̄t̄hān thī̀ th̀xngtheī̀yw thī̀ ǹā xạṣ̄crry̒ læa h̄lākh̄lāy mī phækh ke ckār th̀xngtheī̀yw thī̀ h̄lākh̄lāy mākmāy h̄ı̂ kạb pratheṣ̄thịy ẁā wạn h̄yud phạkp̄h̀xn nı pratheṣ̄thịy s̄āmārt̄h pĕn dị̂ thậng rākhā mị̀ phæng læa ǹā cdcả

Thajske ostrovy
phækh ke cmī h̄ı̂ h̄emāa kạb thuk ngbpramāṇ læa mī s̄t̄hān thī̀ th̀xngtheī̀yw thī̀phạk læa r̂ān xāh̄ār cảnwn mākmāy thī̀ thuk khn mạ̀ncı ẁā ca dị̂ phạkp̄h̀xn nı wạn h̄yud phạkp̄h̀xn k̄hxng chāw thịy ḥạn nī mūn wạn h̄yud phạkp̄h̀xn dả n̂ả wạn h̄yud phạkp̄h̀xn dein thêā/ pīn k̄heā wạn h̄yud pạ̀n cạkryān theī̀yw chm s̄ạtw̒ p̀ā thạwr̒ khrxbkhrạw thạwr̒ wạtʹhnṭhrrm h̄rụ̄x wạn h̄yud phạkp̄h̀xn chāyh̄ād pĕn pheīyng s̄̀wn h̄nụ̀ng k̄hxng h̄lāy wiṭhī thī̀ ca phelidphelin pị kạb ṭhrrmchāti xạn ngdngām læa khwām r̀ảrwy thāng wạtʹhnṭhrrm thī̀ thịy mī h̄ı̂

wạn h̄yud phạkp̄h̀xn nı pratheṣ̄thịy mī khwām s̄uk̄h kạb khwām rū̂s̄ụk læa pras̄bkārṇ̒ d̂ān wạtʹhnṭhrrm thī̀ h̄lākh̄lāy pratheṣ̄thịy mī p̣hūmipratheṣ̄ thāng ṭhrrmchāti 4 s̄āy khụ̄x p̀ā læa p̣hūk̄heā k̄hxng p̣hākh h̄enụ̄x phụ̄̂nthī̀ pheāa plūk thī̀rāb kŵāngh̄ıỵ̀ k̄hxng p̣hākh tawạnxxk c̄heīyng h̄enụ̄x k̄hxng thịy thī̀rāb lùm p̣hākh klāng k̄hxng pratheṣ̄thịy kạb thùng k̄ĥāw kŵāngh̄ıỵ̀ læa h̄mū̀ keāa k̄het r̂xn k̄hxng khābs̄muthr thāng tı̂ k̄hxng thịy

tậng xyū̀ nı cıklāng k̄hxng xecheīy tawạnxxk c̄heīyng tı̂ p̄hæ̀ndin h̄ıỵ̀ pratheṣ̄thịy mī prachākr mākkẁā 65 l̂ān khn nı cảnwn nī̂ s̄ām nı s̄ī̀ pĕn khn thịy læa cīn mī prachākr 14% keụ̄xb 95% k̄hxng prachākr pĕn chāw phuthṭh thảh̄ı̂ pratheṣ̄thịy pĕn h̄nụ̀ng nı pratheṣ̄ thī̀ nạbt̄hụ̄x ṣ̄ās̄nā phuthṭh thī̀s̄ud nı lok tæ̀ mī khwām cheụ̄̀x xụ̄̀n «xīk mākmāy thī̀ nī̀ chèn kạn mæ̂ẁā p̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ ca pĕn thī̀ k̄hêācı kạn xỳāng phær̀h̄lāy nı s̄t̄hān thī̀ th̀xngtheī̀yw læa meụ̄xng s̄ảkhạỵ «nı pratheṣ̄thịy tæ̀ kār reīyn rū̂ wlī p̣hās̄ʹā thịy mị̀ kī̀ khảpĕn khwām khid thī̀ dī k̀xn thī̀ ca xxk deinthāng th̀xngtheī̀yw nı pratheṣ̄thịy

Bankok meụ̄xngh̄lwng k̄hxng pratheṣ̄thịy pĕn thāng leụ̄xk ræk k̄hxng khn cảnwn māk nı cudh̄māyplāythāng s̄ảh̄rạb wạn h̄yud phạkp̄h̀xn nı pratheṣ̄thịy pĕn meụ̄xng thī̀ ǹā tụ̄̀ntên thī̀s̄ud h̄æ̀ng h̄nụ̀ng k̄hxng lok doy mī wạtʹhnṭhrrm prawạtiṣ̄ās̄tr̒ prawạtiṣ̄ās̄tr̒ khwām fùmfeụ̄xy læa s̄t̄hān bạntheing yām kh̀ảkhụ̄n thī̀ ǹā tụ̄̀ntātụ̄̀ncı d̂wy khwām ngeīyb s̄ngb k̄hxngwạd wā xārām læa tlād n̂ả kār lngthun nı xecheīy nı thṣ̄wrrs̄ʹ 1980 læa 90 s̄̀ng p̄hl h̄ı̂ krungtheph‡ klāy pĕn meụ̄xngh̄lwng læa ṭhurkic nı p̣hūmip̣hākh nxkcāk nī̂ yạng mī kār phạtʹhnā xithṭhiphl thī̀ pheìm k̄hụ̂n nı p̣hākh t̀āng«chèn kārmeụ̄xng fæchạ̀n læa khwām bạntheing p̄hū̂ k̄hêā chm ngān t̀āng chāti kẁā 11 l̂ān khn thī̀ krungtheph‡ thuk pī

wạn h̄yud phạkp̄h̀xn s̄̀wn h̄ıỵ̀ nı pratheṣ̄thịy thī̀ mī kār cạd phæ̆k ke crwm t̄hụng kār deinthāng th̀xngtheī̀yw læa kār deinthāngkār deinthāngkār yeī̀ym chm s̄t̄hān thī̀ phiṣ̄es̄ʹ læa xụ̄̀n «pheụ̄̀x h̄ı̂kār deinthāng ng̀āy læa pheụ̄̀x khwām phelidphelin s̄ūngs̄ud prachāchn læa rạṭ̄hbāl nı pratheṣ̄thịy h̄ı̂kār t̂xnrạb nạkth̀xngtheī̀yw læa h̄līk leī̀yng kār deinthāng pheụ̄̀x h̄ı̂ næ̀cı ẁā p̄hū̂ mā yeụ̄xn dị̂ rạb khwām h̄̀wngyı pĕn xỳāng dī

mæ̂ p̄hū̂ k̄hêā chm ngbpramāṇ thī̀ k̄hêmngwd s̄āmārt̄h mī wạn h̄yud phạkp̄h̀xn thī̀ s̄nuks̄nān h̄ı̂ kạb pratheṣ̄thịy dị̂ neụ̄̀xngcāk mī phækh kec phiṣ̄es̄ʹ h̄ı̂ p̄hū̂ k̄hêā chm chı̂ c̀āy wạn læa khụ̄n thī̀ b̂ān k̄hxng khrxbkhrạw tĥxngt̄hìn wạn h̄yud nī̂ pĕn xokās̄ phiṣ̄es̄ʹ nı kār reīyn rū̂ ẁā chāw thịy xāṣ̄ạy xyū̀ nı chīwit pracả wạn xỳāngrị læa pĕnkār ṣ̄ụks̄ʹā thāng wạtʹhnṭhrrm thī̀ dī læa pĕn xokās̄ nı kār s̄r̂āng mitrp̣hāph wạn h̄yud dạng kl̀āw s̄āmārt̄h xxkbæb mā pĕn phiṣ̄es̄ʹ s̄ảh̄rạb p̄hū̂ thī̀ t̂xngkār k̄hêā mā thænthī̀ca chı̂ welā kạb khrxbkhrạw tĥxngt̄hìnComments

There isn't any comment in this page yet!

Do you want to be the first commenter?


New Comment

Full Name:
E-Mail Address:
Your website (if exists):
Your Comment:
Security code: